MD Latino TV se presenta Angel Veliz (Mundial 2012)